Voor 10u besteld, de volgende dag geleverd

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1)  Toepassing van de algemene voorwaarden:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door elke bezoeker van de website, hierna klant genoemd met BADMAN BV met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 98

Identiteit van de verkoper:

Naam: Badman BV

Handelend onder de namen: Badman BV, Mike’s Service, Weveco NV

Vestigingsadres – Maatschappelijke zetel

2930 BRASSCHAAT, FRILINGLEI 89

Correspondentieadres

2930 BRASSCHAAT, FRILINGLEI 89

Telefoonnummer: +32 475 21 36 81

Bereikbaarheid: Ma-Vr: 8-12u en 13-18u

Emailadres: mike@bad-man.be

Ondernemingsnummer : 0775707317

BTW nr.: BE0775.707.317

RPR Antwerpen

Bankrekeningnummer: BE35 6451 0852 3837

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens integraal van toepassing op de verkoop/bestelling van goederen via de websites gelinkt aan Badman BV ,

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming, erkent de klant door zijn bestelling/aankoop kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van BADMAN BV en deze te aanvaarden. De klant is telkens wanneer hij een Bestelling plaatst de enige verantwoordelijke voor het daadwerkelijk lezen van de op dat moment van kracht zijnde versie van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De voorwaarden van de klant kunnen nooit van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer door BADMAN BV werken en diensten worden uitgevoerd bij de klant. In dit laatste geval zijn de aannemingsvoorwaarden van BADMAN BV van toepassing. Deze kan u opvragen door een mail te sturen naar mike@bad-man.be.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In dat geval zullen beide partijen onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van huidige algemene voorwaarden.

Het feit dat BADMAN BV nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover BADMAN BV krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert BADMAN BV niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

BADMAN BV houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2) Het aanbod:

Het aanbod wordt op de website vermeld.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dat nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als BADMAN BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in het aanbod binden BADMAN BV niet.

Alle prijzen vermeld op deze website en in mailings zijn indicatief en onder voorbehoud. BADMAN BV is niet verantwoordelijk voor foutieve affichering van prijzen en/of specificaties vermeld op de website en in mailings.

Elk aanbod bevat zodanig informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:

  • Prijs inclusief BTW
  • Leveringskosten
  • Wijze van tot standkomen van de overeenkomst
  • Toepasselijkheid van het verzakingsrecht
  • Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • Termijn voor aanvaarding van het aanbod, termijn van prijsgarantie

3)   Bestelling -Tot stand komen van de overeenkomst:

Een overeenkomst komt tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het afronden van een betaling door de klant in het betalingsplatform of door het versturen van de mail die een bestelling inhoudt. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

Ingeval de klant zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt, zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld zoals voorzien in huidige voorwaarden. Indien na de sluiting van overeenkomst de koper verzoekt de bestelde goederen te factureren aan een andere of aan meerdere vennootschappen, dan dient deze de juiste en correcte gegevens door te geven en draagt de koper hiervan de volledige verantwoordelijkheid. In ieder geval blijft de koper en alle andere vennootschappen die hierbij betrokken werden hoofdelijk en solidair borg en verantwoordelijk voor de uitvoering van alle verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zelfs al hebben zij de bijzondere en/of algemene voorwaarden niet meegetekend.

Onverminderd enig verzakingsrecht van de klant behoudt BADMAN BV, in geval van annulatie van een aankoop/bestelling, zelfs gedeeltelijk, zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen ten belope van 25% van de prijs van de geannuleerde aankoop of bestelling met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht voor BADMAN BV op vergoeding van hogere bewezen schade.

 4) Toepasselijke Prijzen:

De goederen worden verkocht aan de prijzen zoals van toepassing op datum van de aankoop, behoudens prijswijzigingen ten gevolg van BTW wijzigingen, overheidsbeslissingen, ….

Voor online aankopen gelden de prijzen of aan­bie­dingen vermeld op de website op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven in de winkel of op de website kunnen steeds wijzigen maar staan vast op het ogenblik van de bestelling door de klant en aanvaarding door BADMAN BV.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele kosten voor levering, verzending en/of plaatsing zullen steeds afzonderlijk worden vermeld.

 5) Leveringen

BADMAN BV tracht de Producten te leveren op het leveringsadres dat de klant heeft opgegeven bij diens bestelling en binnen de door BADMAN BV op het moment van bestelling aangegeven termijn of tijdstip. Het te verwachten tijdstip van levering, of van het tijdstip waarop een overeengekomen dienst zal worden verricht, is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van BADMAN BV en evenmin is BADMAN BV aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Wijzigingen in de bestelling door de klant doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.

BADMAN BV is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van BADMAN BV, de klant of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd op het door de klant opgegeven adres. Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, zullen de goederen opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant in ieder geval in te staan voor de transportkosten verbonden aan de tweede levering.

Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door een onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen of als de levering of ophaling bij de transportonderneming niet wordt aanvaard kunnen volgende maatregelen genomen worden:

a)  aanrekening van de opslagkosten en alle andere gemaakte kosten

b) het Product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en annulatie van de overeenkomst. BADMAN BV betaalt in dat geval u of uw krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in het kader van het desbetreffende Contract, verminderd met de door ons gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het Product, evenals alle andere opslagkosten zoals uiteengezet hierboven).

In het kader van de regels van de koop op afstand zal BADMAN BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van BADMAN BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BADMAN BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De manier waarop het verzenden plaatsvindt en de transportmiddelen worden door BADMAN BV naar redelijkheid bepaald. De levering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de vrachtwagen. De klant is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken. BADMAN BV mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke eenvoudige transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de klant gehouden deze extra kosten te voldoen. De af te leveren zaken zijn voor risico van de klant vanaf het tijdstip van aflevering.

Alle met het Product verbonden risico’s zullen overgaan op de klant bij de fysieke inontvangstname door de klant of een door hem aangewezen derde.

De klant dient voorzichtig te zijn bij openen van het product zodat u het niet beschadigt, vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen. De klant verklaart beschikbaar te zijn om het Product op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door BADMAN BV redelijk gespecificeerd moment.

 6) Tijdstip van betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle aankopen door de klant betaald te worden op datum van bestelling van de goederen, op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn ook alle facturen van BADMAN BV steeds integraal contant te betalen op factuurdatum, zonder korting en dit waar de aankoop/afhaling plaats heeft. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen (vervaldag) na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

BADMAN BV is gerechtigd de goederen in te houden en niet te leveren indien de­ze niet uiterlijk bij bestelling volledig zijn betaald. Voor online bestellingen kan de klant betalen hetzij rechtstreeks online via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van BADMAN BV, hetzij via een klassieke overschrijving op de rekening van BADMAN BV. In dit laatste geval, worden de bestelde goederen behouden voor de klant gedurende 5 dagen vanaf de orderbevestiging, in afwachting van ontvangst van zijn betaling. Indien geen betaling binnen deze termijn wordt ontvangen heeft BADMAN BV het recht om de online bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding ge­hou­den te zijn.

Uit hoofde van een forfaitaire vergoeding ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet of niet tijdige betaling van de facturen, zullen de facturen die niet of niet tijdig betaald zijn op hun vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling daartoe, verhoogd worden met een forfaitair en onherroepelijk schadebeding ad 15 % op het volledig factuurbedrag ongeacht gedeeltelijke betaling met een minimum van € 75, alsook met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf factuurdatum (waarvan een gedeeltelijke maand geldt als een hele maand); onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke en alle andere innings-, aanmaning- en vervolgingskosten van welke aard ook veroorzaakt door de niet –betaling en onverminderd het recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

Alle geleverde materialen blijven bij niet volledige betaling, zelfs in voorkomend geval na onroerend te zijn geworden door incorporatie of bestemming, eigendom van de verkoper tot de volledige betaling en mogen deze door haar ten allen tijde teruggehaald worden met verbeurdverklaring van het reeds betaalde voorschot (eigendomsvoorbehoud). Alle kosten die gepaard gaan met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud en het recupereren van de goederen zijn ten laste van de klant. Voor de eigendomsoverdracht is de klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 70 % van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn.

 Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere betalingen aan BADMAN BV te voldoen, behoudt BADMAN BV zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering van geplaatste bestellingen onmiddellijk stop te zetten. Zelfs zonder enige ingebrekestelling wordt elke andere bestelling als geannuleerd beschouwd. Heropstart van de leveringen gebeurt pas na integrale betaling van alle verschuldigde bedragen (inclusief intresten en schadebedingen) en volgens de planning van de verkoper.

Bovendien brengt het uitblijven van enige betaling, met welke rechtsgrond ook, de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen en vorderingen van BADMAN BV, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur en factuurvoorwaarden. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en altijd eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom. Bovendien wordt uitdrukkelijk kapitalisatie van intresten toegestaan.

 7) Aansprakelijkheid– Klachten regeling

De klant moet onmiddellijk bij de levering, plaatsing of herstelling een eerste controle uitvoeren. Deze onderzoeksplicht heeft ondermeer, maar zonder limitatief te zijn betrekking op: conformiteit van de levering, bruikbaarheid, technische kenmerken, zichtbare gebreken, hoeveelheid en afmetingen, enz.

De klant dient onmiddellijk alle afwijkingen melden, op straffe van verval, binnen de 2 maanden na levering, plaatsing of herstelling en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan BADMAN BV over te maken per mail of via de website via het contactformulier op een van de websites of telefonisch. De klant mag in geen geval de goederen terugsturen zonder voorafgaandelijk akkoord van BADMAN BV. BADMAN BV behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.

Vervolgens dient elke klacht van welke aard ook in verband met een factuur of met de gefactureerde leveringen, diensten schriftelijk per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te worden bevestigd binnen de 8 dagen na de levering of verzending van de factuur, zoniet wordt deze geacht te zijn aanvaard zonder enig voorbehoud van welke aard ook. Elke levering en  elke betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, wordt geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd zowel voor wat betreft de prijs alsook wat betreft de kwaliteit van de levering en/of uitvoering indien geen klacht binnen de 2 maanden door u is geformuleerd. Dit geldt tevens voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke verwerking/gebruik van de geleverde materialen heeft eveneens een algehele aanvaarding zonder voorbehoud van het geheel voor gevolg.

Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 2 maand na de ontdekking ervan door de klant aan BADMAN BV te worden meegedeeld.

Alle voormelde termijnen zijn vervaltermijnen.

Elke aanspraak op aansprakelijkheid vervalt eveneens bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de goederen/werken, schade veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de instructies van BADMAN BV betreffende het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.

Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is bovendien gehouden tot het vergoeden van alle kosten, van welke aard ook, direct en indirect door BADMAN BV gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die BADMAN BV aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van BADMAN BV beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) herstel van de geleverde goederen/uitgevoerde werken.

Is het uitvoeren van voorgaande garantiewerkzaamheden naar het oordeel van BADMAN BV niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal de prijs van het goed/onderdeel behept met het gebrek.

De klant erkent dat BADMAN BV enkel garantie biedt dat de goederen voldoen aan de Belgische regelgeving.

De klant erkent dat BADMAN BV nooit meer garantie kan geven dan de uiteindelijke producent van de goederen.

De klant kan klachten rechtstreeks melden aan BADMAN BV of gebruik maken van het online dispute resolution platfom. Dit kan u bereiken via volgende link: http://ec.europa.eu/odr/ 

De consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op www.zwembad.be/support dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen.
Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld.
Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te
behandelen.”

U kan steeds ook terecht bij de Consumentenombudsdienst en de Europese geschillencommissie.
(https://consumentenombudsdienst.be/nl)  en (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN)
 

8) Beperking van aansprakelijkheid

Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van BADMAN BV is aangetoond, is diens aansprakelijkheid van BADMAN BV  beperkt tot de vergoeding van directe schade van de klant tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen prijs voor het gebrekkige goed (excl. BTW – transportkosten) en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

BADMAN BV is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade van welke aard ook (zoals, maar niet beperkt tot, lichamelijke schade, inkomstenderving of schade aan derden). BADMAN BV is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

BADMAN BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de kost van het verlies van water voortgekomen door een lek in het zwembad .

BADMAN BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, het verkeerd doseren van onderhoudsproducten, het verkeerd installeren van zwembadonderdelen, … .

 9) Overmacht

Indien BADMAN BV wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, epidemieën, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij BADMAN BV, hetzij bij één van haar leveranciers.

10) Verzakingrecht

Ingeval van online verkopen aan een consument heeft deze, overeenkomstig de wet van 6 april 2010 (hierna WMPC), het recht aan BADMAN BV mee te delen dat hij/zij afziet van de aan­koop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werk­dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

Gelieve hiervoor volgend modelformulier te gebruiken :

Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst

wilt herroepen)

— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van

toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen :

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze

overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier

op papier wordt ingediend)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Overeenkomstig de bepalingen van de WMPC kan de consument geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen teruggezonden worden of snel bederven of verouderen of verpakkingen verloren gegaan ofwel audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd en tenslotte dagbladen, tijdschriften en magazines.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, dient BADMAN BV binnen de 30 werkdagen te contacteren via het contactformulier op de website. In dat geval dient de klant de goederen binnen dezelfde termijn van 30 werkdagen en indien mogelijk in hun oorspronkelijke en onbeschadigde staat, in hun originele verpakking, en samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de factuur/leveringsbon op eigen kosten terug te brengen in de winkel en of afhaalpunt van BADMAN BVNV. BADMAN BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of de goederen ontstaat.

De consument staat in voor de waardevermindering bij een beschadiging van de goederen. De goederen blijven eigendom van de klant, die verplicht is haar eigendom binnen twee (2) weken opnieuw af te halen.

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal BADMAN BV de reeds betaalde koopsom aan de klant terug storten.

 11) Privacy Statement

BADMAN BV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. BADMAN BV zal de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. BADMAN BV kan de persoonsgegevens gebruiken om hem te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners,  en andere medewerkers, et cetera. Deze gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. BADMAN BV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

De klant geeft ook aan BADMAN BV de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door BADMAN BV aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen BADMAN BV en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

Indien de klant geen commerciële informatie van BADMAN BV meer wenst te ontvangen, dient de klant BADMAN BV hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. De klant geeft aan BADMAN BV de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van BADMAN BV, publicatie in folders, etc.

 De klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. BADMAN BV verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Wanneer de klant contact met BADMAN BV opneemt worden diens persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. De klant geeft evenwel toestemming om diens naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

PRIVACY & COOKIES Bij een bezoek aan de website van BADMAN BV worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de klant de website van  NV BADMAN BV bezoekt verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

 12) Varia

– Door zijn bestelling/aankoop op een van de Websites verklaart de klant bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de online verkoop nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook verklaart de klant bekend te zijn met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat BADMAN BV niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de online verkoop als gevolg van voormelde risico’s.

– De koper verbindt er zich toe in geen geval negatieve commentaar  te geven aangaande eender wat betreffende het contract via het internet, forums, of welk ander medium ook, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. Er is een forfaitaire vergoeding ten belope van 1.000 euro verschuldigd per inbreuk (per commentaar en/of per site).)

– intellectuele eigendomsrechten

 BADMAN BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien zou blijken dat de door de klant bestelde elementen/producten in strijd zouden zijn met intellectuele eigendomsrechten van een derde. De koper dient de verkoper integraal te vrijwaren indien de koper of een derde inbreuk zou plegen op de wetgeving inzake eigendom en auteursrechten inzake het gebruik of aanwending van de producten.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BADMAN BV. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

13) Geschillen – Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting of de uitvoering van de overeenkomst of factuur valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen;  De verkoper behoudt zich tevens het recht voor dusdanig geschil aanhangig te maken voor de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de koper.

Alleen het Belgische recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde. Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag. Enkel de Nederlandse taal is van toepassing.

De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

14) Gedragscode

Met onze webshop willen we ons concentreren op service en klantentevredenheid. Omdat we ook graag tonen dat we de belangen van onze klanten behartigen, hebben we ons aangesloten bij de koepelorganisatie Becommerce.

Dat houdt in dat we ook hun gedragscode (zie onderstaande link) naleven.
https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

Op die manier hopen we van uw vertrouwen te mogen genieten.

X
X